veselaknjiga
Kategorija: Proizvodi » 22. Pravoslavlje, religija » DAH ŽIVOTA o molitvi – Arhimandrit Rafail Karelin

DAH ŽIVOTA o molitvi – Arhimandrit Rafail Karelin

Br. strana: 271
Povez: Mek
Format: 14×20 cm, ćirilica

Cena: 1.100,00 RSD
(Popust: 19 %)
Cena na sajtu:
890,00 RSDUšteda: 210,00 RSD
*Troškovi isporuke nisu uključeni u cenu

Sadržaj:

DAH ŽIVOTA o molitvi – Arhimandrit Rafail Karelin

Blagoslovio: Njegovo Visokopreosveštenstvo arhiepiskop cetinjski mitropolit crnogorsko-primorski G. Amfilohije

Pro­ces du­hov­nog for­mi­ra­nja hri­šća­ni­na ni­je ni ma­lo jed­no­sta­van i sva­ko od nas to zna iz lič­nog is­ku­stva, ili će to tek ose­ti­ti.

Po­sto­ji mno­go objek­tiv­nih raz­lo­ga za to. Je­dan od njih je to što ve­ći­na lju­di da­nas do­la­zi u hram u zre­lom do­bu i da bi se na­u­či­li da ži­ve no­vim, cr­kve­nim ži­vo­tom, oni kre­ću bu­kval­no od nu­le.

No, cr­kve­ni ži­vot u mno­go če­mu ni­je or­ga­ni­zo­van i če­sto se gra­di ta­mo gde ne­ma ni­če­ga, ta­mo gde je u do­ba ko­mu­ni­zma sve bi­lo do te­me­lja uni­šte­no ta­ko da lju­di po­ne­kad ne uspe­va­ju da pro­na­đu ni te­melj hra­ma.

Ve­o­ma je ma­lo lju­di ko­ji ima­ju lič­no is­ku­stvo u asket­skom, pod­vi­žnič­kom ži­vo­tu i ko­ji bi to is­ku­stvo mo­gli da pre­ne­su na dru­ge, ta­ko da da­nas mno­gi­ma knji­ge po­sta­ju uči­te­lji. I na kra­ju, svet oko nas ne sa­mo da je pre­pun sa­bla­zni, ne­go se uz to pri­me­ću­je i pot­pu­ni gu­bi­tak ono­ga što se ne­kad zva­lo mo­ral­nim ori­jen­ti­ri­ma ta­ko da se is­po­sta­vlja da je da­nas do­zvo­lje­no sve ono što ni­je za­bra­nje­no.

Po­sto­ji još ne­što što objek­tiv­no ote­ža­va si­tu­a­ci­ju, a s či­me se sva­ko od nas su­sre­će. Na­i­me, za sa­vre­me­ni na­čin ži­vo­ta ve­o­ma je ka­rak­te­ri­stič­na ne­ka vr­sta stra­šne po­vr­šno­sti, od­stu­pa­nje od onog što je unu­tar­nje za­rad spo­lja­šnjeg, uda­lja­va­nje od cen­tra ka pe­ri­fe­ri­ji. Isto to se da­nas do­ga­đa i u hri­šćan­stvu ta­ko da če­sto sve svo­di­mo na po­ka­zi­va­nje po­bo­žno­sti spo­lja za­bo­ra­vlja­ju­ći pri­tom da se sve na­la­zi u ljud­skom sr­cu i da je “sr­ce” hri­šćan­stva upra­vo u skri­ve­nom, taj­nom ži­vo­tu na­še du­še, u ono­me što su sve­ti oci na­zi­va­li unu­tar­njim de­la­njem.

Mi za­pra­vo ži­vi­mo ono­li­ko ko­li­ko se mo­li­mo, ko­li­ko Bog pre­sta­je za nas da bu­de spo­lja­šnja re­al­nost i ko­li­ko Ga pri­hva­ta­mo kao svoj ži­vot. Mo­li­tva je ona zlat­na nit ko­ja spa­ja ne­be­sko sa ze­malj­skim, otva­ra nam vra­ta du­hov­nog sve­ta, uvo­di nas u nje­ga i Ne­be­skom Car­stvu ko­je je skri­ve­no unu­tra u na­ma pru­ža mo­guć­nost da se otvo­ri.

DAH ŽIVOTA o molitvi – Arhimandrit Rafail Karelin

Pogledajte i našu stranicu online knjižara Vesela knjiga Valjevo na Facebook strani.

Knjige od istog autora:

Knjige iz iste oblasti:

Pogledali ste...

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju “DAH ŽIVOTA o molitvi – Arhimandrit Rafail Karelin”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nije dozvoljeno kopiranje sadržaja

Online knjižara Vesela knjiga

Copyright 2020 © Sva prava zadržana

0
Besplatna isporuka
Besplatna isporuka za porudžbine
iznad 4500.00 dinara